Left to right:: Seth Drabinsky, Daniel Abrahamson, Megan Phillips, Paul Barnes, Sarah Strange.
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair
Sarah Strange
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair
Daniel Abrahamson, Megan Phillips
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair
Megan Phillips
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair
Paul Barnes as Captain Lance Thruster
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair
Daniel Abrahamson as R.I.G.E.L.
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair
Seth Drabinsky as Lord Rastaban Starsmiter
Photo by Paul Aihoshi, design by Jon Blair